Friday, January 14, 2011

Applied Science with Islamic Studies ?

Applied Science with Islamic Studies                                     (ASIS)

SYARAT AM UNIVERSITI
 1. Warganegara Malaysia ; dan
 2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam Bahasa Arab Tinggi;
2. Mendapat kepujian dalam salah SATU(1) mata pelajaran berikut:
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan AI-Quran dan As-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Tasawwur Islam
3. Mendapat kepujian dalam mata pelajaran Matematik atau Matematik Tambahan
4. Mendapat kepujian dalam TIGA (3) mata pelajaran berikut:
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Matematik Tambahan
 • Sains Tambahan
 • Sains Pertanian
 • Teknologi Maklumat
 • Geografi
 • Matematik
5. Lulus Bahasa Inggeris
Pelajar akan dibahagikan kepada dua (2) aliran iaitu Hayat dan Fizikal.asasi Pengajian Islam untuk tahun pertama dijalankan di kampus cawangan iaitu dikenali sebagai kampus Akademi Pengajian Islam Nilam Puri, Kota Bharu, Kelantan. Pelajar akan mengikuti pengajian tahun kedua di Pusat Asasi Sains Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
ASASI PENGAJIAN ISLAM DENGAN SAINS (82 JAM KREDIT)
KOD KURSUS
NAMA KURSUS
JAM KREDIT
Pemberatan Markah
KK/UJ (%)
P. AKHIR(%)
IXAX0102
Al-Sirah al-Nabawiyyah
2
40
60
IXAX0105
Usus al-Aqidah
2
40
60
IXAX0109
Usul al-Tasyri’
2
40
60
IXAX0110
Ulum al-Quran
2
40
60
IXAX0111
Ulum al-Hadith
2
40
60
IXAX0112
Kemahiran Quran
2
40
60
IXAX0113
Praktikal Ibadat
2
40
60
IXAX0209
Bahasa Arab I
3
40
60
IXAX0210
Bahasa Arab II
3
40
60
IXAX0211
Bahasa Arab III
3
40
60
IXAX0212
Bahasa Arab IV
3
40
60
IXAX0213
Bahasa Inggeris I
2
40
60
IXAX0214
Bahasa Inggeris II
2
40
60
IXAX0215
Bahasa Inggeris III
2
40
60
IXAX0227
Pendidikan Kewargenaraan dan Pembinaan Sahsiah
1
40
60
IXAX0117
Asas Komputer & Multimedia
1
40
60
FKAX0111
Kimia Asas 1
3
40
60
FKAX0112
Kimia Asas 2
3
40
60
FKAX0113
Kimia Asas 3
3
40
60
FKAX0114
Kimia Asas 4
3
40
60
FMAX0111
Fizik Asas 1
3
40
60
FMAX0112
Fizik Asas 2
3
40
60
FMAX0113
Fizik Asas 3
3
40
60
FMAX0114
Fizik Asas 4
3
40
60
FJAX0111
Algebra & Geometri
3
40
60
FJAX0112
Kalkulus
3
40
60
FJAX0113
Algebra & Kalkulus
3
40
60
FJAX0114
Statistik & Kebarangkalian
3
40
60
FQAH0111*
Biologi Sel
3
40
60
FQAH0112*
Pembiakan, Ekologi dan Perkembangan Organisama
3
40
60
FQAH0113*
Fisiologi Organisma
3
40
60
FQAH0114*
Genetik & Teknologi DNA
3
40
60
FJAF0111+
Vektor
3
40
60
FJAF0112+
Sains Komputer 1
3
40
60
FJAF0113+
Sains Komputer 2
3
40
60
FJAF0114+
Matematik Kejuruteraan
3
40
60
* Untuk pelajar pengkhususan Sains Hayat
+ Untuk pelajar pengkhususan Sains Fizikal
lulusan bagi program Asasi ini akan diterima untuk mengikuti program pengajian Ijazah Pertama iaitu seperti berikut:
(Sains Hayat)
 1. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan (Biokimia)
 2. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan (Bioteknologi)
 3. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan (Genetik)
 4. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan (Biokesihatan)
 5. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan (Mikrobiologi)
 6. Ijazaha Sarjan Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan (Bioinfomatik)
 7. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan (Alam Sekitar)
 8. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan (Ekologi)
Sains Fizikal
 1. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan (Networking)
 2. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan (Software Engeering)
 3. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan (Artifition Intelligent)
 4. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Sains Gunaan
tetibe cm minat wehh !

No comments:

Post a Comment